Миссиясы мен мақсаттары

Тарих

Общественный фонд «Центр изучения и сохранения биоразнообразия» (или BRCC, от англ. Biodiversity Research and Conservation Center) был создан 8 сентября 2020 года в г. Астане.

BRCC құрылуының алдында Н.Х. Оңғарбаевтың бастамасымен және "Достық Эдвайзори" ЖШС қолдауымен Қазақстан Республикасында жыртқыш құстарды қорғау саласындағы табиғатты қорғау жұмыстары мен бастамалары болды.

На сегодняшний день BRCC — неправительственная некоммерческая организация, не имеющая членства, которая учреждена гражданами на основе добровольных имущественных взносов и создана для достижения целей и задач, предусмотренных её уставом.

Миссиясы мен мақсаттары

Миссия BRCC — восстановление и сохранение биологического разнообразия Республики Казахстан.

Целями и предметом деятельности BRCC являются содействие сохранению биологического разнообразия Республики Казахстан путём:

  • биологиялық алуантүрлілікті және оларға әсер ететін факторларды сақтаудың маңызды тәуекелдерін анықтау, зерттеу және талдау;
  • биологиялық әртүрлілікті сақтау және оларды кейіннен іске асыру жөніндегі жоспарлар мен іс-шараларды әзірлеу;
  • биоалуантүрлілікті сақтау және табиғатқа ұқыпты қарауды насихаттау мәселелеріне қоғамдық назар аудару;
  • түсіндіру жұмыстарын жүргізу, халықтың экологиялық мәдениетін қалыптастыруға жәрдемдесу;
  • биоәртүрлілікті сақтау үшін оларды одан әрі қайта бөлу мақсатында қаржылық, материалдық және өзге де ресурстарды тарту;
  • биологиялық әртүрлілікті сақтау проблемаларын зерттеуде ғылыми тәсілдерді дамытуға жәрдемдесу;
  • биологиялық әртүрлілікті сақтауға бағытталған қызметтерді көрсету және жұмыстарды орындау.