"Палеарктика қырандары: зерттеу және қорғау" III Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы

ҚАУЫРСЫНДЫ ЖЫРТҚЫШТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ҚОРҒАУ. АРНАЙЫ ШЫҒАРЫЛЫМ 2. АННОТАЦИЯЛАР

РЕСЕЙДЕ ИТЕЛГІЛЕРДІ, АҚСҰҢҚАРЛАРДЫ ЖӘНЕ ЛАШЫНДАРДЫ ҚОРҒАУ ҮШІН ТӘЛІМБАҚТАРДАҒЫ СИРЕК СҰҢҚАРЛАР БАС САНДАРЫН ГЕНЕТИКАЛЫҚ ПАСПОРТИЗАЦИЯЛАУ

Зиневич Л.С. (ФМБМ «БҒЗИ Экология», Мәскеу, Ресей)
Рожкова Д.Н. (РҒА Н.К. Кольцов атындағы ФГБИ даму биологиясы институты; («Экология БҒЗИ» ФМҚМ, Мәскеу, Ресей)
Ильин М.И., Сорокин А.Г. («Экология БҒЗИ» ФМҚМ, Мәскеу, Ресей)


Контакт:
Людмила Зиневич lzinevich@gmail.com
Дарья Рожкова darroznature@gmail.com
Михаил Ильин mixailsurikov@gmail.com
Александр Сорокин agsorokin@mail.ru
Ұсынылатын дәйексөз: Зиневич Л.С., Рожкова Д.Н., Ильин М.И., Сорокин А.Г. Ресейде ителгілерді, ақсұңқарларды және лашындарды қорғау үшін тәлімбақтардағы сирек сұңқарлар бас сандарын генетикалық паспортизациялау. – Пернатые хищники и их охрана. 2023. Спецвып. 2. С. 477–481. DOI: 10.19074/1814-8654-2023-2-477-481 URL: http://rrrcn.ru/ru/archives/35244


ДНК талдауы адамдар мен жануарлар үшін жеке сәйкестендіру және туыстық қатынасты анықтау үшін «алтын стандарт» ретінде танылған (Saks et al., 1991). Сирек кездесетін түрлерді сот-генетикалық сынаудың бірінші жағдайы Ұлыбританияда 1991 жылы сипатталған, сол кезде жабайы табиғаттан лашын (Falco peregrinus) балапандарының заңсыз жойылуы осы қамаудағы балапандар мен лашындардың салыстырмалы ДНК фингерпринтинга (саусақ) ізі арқылы дәлелденді (Shorrock, 1998). Ресейде жабайы табиғаттан шетелге сату үшін заңсыз аулау ителгінің (Falco cherrug) және ақсұңқарлардың (Falco rusticolus) (Kovács et al., 2014; Лобков және т.б., 2020). 2021 жылы Ресей Федерациясы Үкіметі Төрағасының орынбасары В.Абрамченко Ресей Федерациясында Камчатка өлкесінде сұңқар тұқымдастарының құстарын және Қалмық Республикасында дуадақтектес құстарды реинтродукциялау және сақтау орталықтарын құру жөніндегі Кешенді ісшаралар жоспарына қол қойды. Бұл жоспар сұңқарларды өсіру және қайта реинтродукциялауға арналған болса да, оның кейбір тармақтары сұңқарлардың сирек кездесетін түрлерін қорғауға және олардың заңсыз айналымының алдын алуға қатысты: реинтродукция орталығында сату және Ресейден нақты шығаруға дейін сұңқарларды таңбалау және оларды туған кезден бастап қадағалау тәртібін әзірлеу. Екі мақсат үшін де генетикалық әдістер қолданылады деп болжануда.

Жеке ДНК идентификациясының дәлдігі қолданылатын генетикалық маркерлерге байланысты. Ядролық микросателлитті панельдері (қысқа тандемді қайталаулар) адамдар мен ауылшаруашылық жануарларында кеңінен қолданылады.

Микросателлиттер кодоминантты, мультиаллельді, гипервариативтік, пайдалану құны арзан және оларды талдауды автоматтандыруға болады. Кейбір зерттеулер сұңқарларды сот-генетикалық сынауда ядролық микросателлиттерді қолданудың орындылығын көрсетті (Beasley et al., 2021).

Біз ителгіні, ақсұңқарды және лашындарды жеке идентификациялау үшін әртүрлі микросателлиттік панельдерді талдадық және ителгінің табиғи популяцияларын зерттеу үшін бұрын сипатталған 10 локусты талдау үшін қарапайым және арзан хаттаманы әзірледік (Hou et al., 2018). 99 генотиптен тұратын бастапқы деректер үлгісін талдау (85 ителгі, 12 ақсұңқар және 2 гибрид) осы панель үшін құс басы идентификацияның сенімділігін бағалауға болатынын көрсетті. Бұл ретте генотиптердің кездейсоқ сәйкестік ықтималдығы туыс емес бастар үшін 10-9 -дан, ал бір туғандар үшін 10-3 -тен төмен болып шықты. IUCN бағалауы бойынша ителгілер мен ақсұңқырдың дүние жүзіндегі популяциясының жалпы саны 106-ан аспайтындықтан, ал бір жұп құстардың ұрпақтарының саны бүкіл өмірінде жүз бастан әрең асатындықтан, зерттелетін локустарда генотиптері бірдей екі құстардың адамның кездейсоқ пайда болуы, мүмкін емес дерлік оқиға сияқты. Сондай-ақ ата-аналардың жұбы мен олардың ұрпақтары үшін де, бір атаана мен ұрпақ үшін де туыстық қатынасты анықтаудың жоғары сенімділігі көрсетілді. Лашын үшін бұл локустар да анықталды, бірақ олардың жеке идентификацияда қолданылуын бағалау үшін қосымша зерттеулер қажет.

Осы алдын ала нәтижелерге сүйене отырып, біз бұл локустарды ресейлік сұңқар тәлімбақтарында ителгі, ақсұңқар және лашын тұқымдастардың ерікті генотиптерін анықтау үшін пайдаландық. Бүгінгі күні бес тәлімбақ генетикалық талдау және ілеспе деректер үшін материал берді (барлығы үш түрдің шамамен 380 үлгісі). Табиғи популяциялардан алынған үлгілермен бірге (шамамен 300 үлгі) генотиптеу нәтижелері түрлер мен популяцияларды зерттеу үшін құнды материал болып табылады, дегенмен алдын ала талдау біз таңдаған микросателлиттік локустарды, сондай-ақ бұрын қолданылғандарды көрсеткендей (Nittinger et al., 2007), сынаманың географиялық орнын есепке алмай ителгіні ақсұңқардан сенімді түрде ажыратпайды.

Тәлімбақтардың қажеттіліктері үшін құстар басының генотипін анықтау және туыстық қатынасты талдау құстар басының инбридингін тексеруге, өсіру бағдарламасын құруға, сондай-ақ құстарды сәйкестендірудегі кездейсоқ қателерді, тіпті бұрыннан жасалған қателерді жоюға мүмкіндік береді. Дегенмен, бағдарламаның басты мақсаты – сирек кездесетін түрлерді ұстаудың заңдылығын растау үшін әрбір құс пен оның төлі үшін бірегей генетикалық идентификатор алу. Дегенмен, бағдарламаның басты масаты – сирек кездесетін түрлерді ұстаудың заңдылығын растау үшін әрбір құс пен оның балапандары үшін бірегей генетикалық идентификатор алу. Біздің микросателлиттік панель CODIS сынақ жүйесіне (Budowle et al., 2016) және адамның генетикалық тестілеуге арналған басқа сынақ жүйелеріне ұқсас дәлдік көрсеткендіктен, оны құстың генетикалық паспортында көрсетуге болатын сұңқардың генетикалық паспорты үшін негіз ретінде ұсынуға болады, оны құстардың асыл тұқымды құжатында мәтін немесе QR коды ретінде көрсетуге болады. Мұндай мақсаттар үшін ДНК талдауының нәтижелері әртүрлі жабдықта және әртүрлі зертханаларда толығымен қайталанатын болуы керек. Криминалистикалық ДНК сараптамасы үшін тест-жүйелерді шығаратын ресейлік компаниялармен бірлесе отырып, біз қамаудағы сұңқарлардың сирек түрлерін генетикалық сертификаттауға және оларды жабайы табиғаттан заңсыз алып кетуге байланысты қылмыстық істер бойынша сот-генетикалық сараптама жүргізуге арналған дайын реагенттер кешенін жасауды жоспарлап отырмыз.

Құстың тұқымы құжаттарында QR-код түріндегі генотипті тіркеу жобасы.

Ителгінің екі әртүрлі үлгілеріне арналған бес микросателлиттік локустың мультиплексті ПТР өнімдерінің капиллярлық электрофорезінің салыстырмалы нәтижелері.